Spoločnosť LLENTAB sa snaží byť pre zákazníka prvou voľbou na trhu. Zameraním sa na dlhodobú ziskovosť tvoríme hodnoty pre našich zákazníkov, vlastníkov, dodávateľov, pre nás samotných a zároveň prispievame k trvalo udržateľnému rozvoju.

Základnou požiadavkou je, aby sme rešpektovali a dodržiavali vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné dohovory, pravidlá hospodárskej súťaže, dohody a bezpečnostné požiadavky, ako aj ďalšie predpisy, ktoré stanovujú rámec nášho podnikania.

Tento kódex správania opisuje, ako má spoločnosť LLENTAB postupovať, aby podnikala hospodárne, sociálne, eticky a environmentálne zodpovedným spôsobom, čo očakávame aj od našich obchodných partnerov.

Kódex správania sa vzťahuje na všetkých zamestnancov LLENTAB a všetkých ostatných zástupcov konajúcich v mene spoločnosti, vrátane stálych zamestnancov, zamestnancov na dobu určitú, zástupcov, konzultantov, vedúcich pracovníkov a členov predstavenstva v rámci organizácie LLENTAB. Zamestnanci by sa mali oboznámiť aj so zásadami, postupmi, pokynmi a pravidlami spoločnosti LLENTAB, ktoré obsahujú ďalšie usmernenia a informácie.

Každý vedúci oddelenia je zodpovedný za to, aby boli zamestnanci oboznámení so zásadami uvedenými v Kódexe správania. Kódex musí byť k dispozícii všetkým zamestnancom spoločnosti LLENTAB. V prípade zistenia porušenia Kódexu správania alebo akýchkoľvek iných zásad je potrebné bezodkladne informovať svojho nadriadeného alebo inú príslušnú osobu v organizačnej štruktúre spoločnosti.

1. Úcta k ľuďom

LLENTAB sa aktívne usiluje o bezpečné a zdravé pracovné prostredie, bez diskriminácie a neustále rozvíja zručnosti zamestnancov s cieľom zvýšiť ich spokojnosť s prácou a umožniť kariérny rast. Povinnosti voči zamestnancom vyplývajúce z právnych predpisov a dohôd o sociálnej ochrane musia byť rešpektované a dodržiavané.

1.1. Ľudské práva

Práva našich zamestnancov a zamestnancov pracujúcich pre našich dodávateľov alebo obchodných partnerov musia byť vždy rešpektované, pričom sa neustále snažíme udržiavať vysoké štandardy v oblasti pracovného práva a pracovných podmienok.

Vždy budeme konať eticky a dodržiavať ľudské práva v súlade so základnými dohovormi Medzinárodnej organizácie práce (MOP). Podporujeme a rešpektujeme usmernenia OECD pre nadnárodné spoločnosti a hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii.

Netolerujeme žiadnu formu psychického alebo fyzického trestu, hrozbu trestu, diskrimináciu, šikanovanie, obťažovanie alebo zneužívanie a poskytujeme dôstojnú pracovnú dobu, mzdy a príplatky, slobodu združovania a kolektívne vyjednávanie.

To okrem iného znamená:

 • Povinnosťou všetkých manažérov a zamestnancov je dodržiavať ľudské práva. Zvážte, ako môžu činnosti, kroky a rozhodnutia vo vašej oblasti práce ovplyvniť ľudí. Práce by sa mali vykonávať spôsobom, aby sa minimalizovali akékoľvek negatívne účinky.
 • Každý, kto zistí, že sú akýmkoľvek spôsobom porušované ľudské práva, by mal túto skutočnosť oznámiť svojmu priamemu nadriadenému alebo využiť službu oznamovania nekalých praktík – Whistleblowing.

1.2 Nútená práca a detská práca

V spoločnosti LLENTAB netolerujeme detskú prácu, otrockú prácu alebo iné formy nútenej práce a prácu založenú na obchodovaní s ľuďmi v akejkoľvek forme. To platí aj pre našich dodávateľov a obchodných partnerov.

Dieťa (podľa dohovorov MOP č. 138 a 182) je osoba mladšia ako 18 rokov. Dieťa vo veku od 15 do 18 rokov môže byť zamestnané na vykonávanie jednoduchých úloh len vtedy, ak má ukončenú povinnú školskú dochádzku. Dieťa sa nesmie zúčastňovať na prácach, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie alebo bezpečnosť.

To okrem iného znamená:

 • Každý, kto si všimne čokoľvek, čo naznačuje možnú detskú prácu, otrockú prácu alebo obchodu s ľuďmi v súvislosti s činnosťou spoločnosti LLENTAB, našich dodávateľov alebo obchodných partnerov, by mal kontaktovať priamo vedenie skupiny.
 • V prípadoch, keď spoločnosť LLENTAB umožňuje mladistvým vykonávať prácu, ako napríklad stáže alebo školské práce, je potrebné zabezpečiť, aby sa dodržiavali vnútroštátne predpisy týkajúce sa pracovných podmienok a aby mladistvý nebol vystavený žiadnym rizikám v oblasti zdravia a bezpečnosti.

1.3 Pracovná doba a mzdy

V spoločnosti LLENTAB sa snažíme prispievať k správnej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Chceme zodpovedný prístup k mzdám a príspevkom. Plat a iné odmeny musia byť prinajmenšom v súlade s platnými dohodami a všeobecne uznávanými normami pre dané odvetvie.

To okrem iného znamená:

 • Zamestnanci spoločnosti LLENTAB by nemali pracovať neprimerane veľa nadčasov. Musia byť dodržiavané vnútroštátne právne predpisy o pracovnom čase.
 • Všetci zamestnanci dostávajú jasné a jednoznačné informácie o svojich pracovných podmienkach, vrátane platu/odmeny a pracovného času.

1.4 Sloboda združovania

Máme záujem o konštruktívny vzťah s našimi zamestnancami. To zahŕňa aj slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie. Snažíme sa o otvorený a transparentný dialóg s cieľom priamo zapojiť našich zamestnancov a prípadne ich zástupcov.

To okrem iného znamená:

 • Zamestnanci sa môžu slobodne organizovať v akejkoľvek zamestnaneckej organizácii, ako aj zdržať sa takejto účasti a činnosti.
 • Vedúci pracovníci nesmú zamestnancom zakazovať využívať túto slobodu.
 • Dialóg medzi odbormi/zástupcami zamestnancov a vedením by mal byť konštruktívny a rešpektujúci.
 • Zástupcovia zamestnaneckej organizácie majú možnosť plniť svoje povinnosti.

1.5 Diskriminácia

Diskriminácia nemá v našom pracovnom prostredí miesto. Spoločnosť LLENTAB sa snaží podporovať rozmanitosť a rovnosť na pracovisku. Rozdiely vytvárajú dynamiku a kreativitu, podporujú správne rozhodnutia a lepšie porozumenie našim zákazníkom. LLENTAB sa snaží byť spoločnosťou so zamestnancami, ktorí reprezentujú celú spoločnosť.

Nikto nesmie byť diskriminovaný na základe pohlavia, veku, náboženstva, rodinného stavu, etnickej príslušnosti, sociálneho pôvodu, choroby, zdravotného postihnutia, tehotenstva, etnického pôvodu, národnosti, viery, členstva v zamestnaneckých organizáciách, politickej príslušnosti alebo sexuálnej orientácie.

To okrem iného znamená:

 • Bez ohľadu na rozdiely, postavenie, vek alebo iné charakteristiky sa musí so všetkými zamestnancami zaobchádzať s rešpektom.
 • Žiadne z rozhodnutí týkajúcich sa zamestnania nesmú byť diskriminačné.
 • Každý, kto sa dostane do situácie, v ktorej dochádza k diskriminácii, musí túto skutočnosť nahlásiť svojmu priamemu nadriadenému alebo inej príslušnej osobe v štruktúre spoločnosti.

1.6 Obťažovanie a šikana

Obťažovanie môže mať podobu písomných alebo ústnych komentárov, klebiet, vtipov, hanlivého alebo urážlivého jazyka alebo šikanovania, keď nadriadení zneužívajú svoje postavenie urážlivým alebo výhražným správaním.

Máme nulovú toleranciu voči obťažovaniu a šikanovaniu. Sexuálne obťažovanie a narážky so sexuálnym významom sa nesmú vyskytovať. Všetci zamestnanci sa musia k sebe navzájom správať s rešpektom a dôstojnosťou.

To okrem iného znamená:

 • Nikdy nevyslovujte hanlivé poznámky alebo posmešky na adresu iných ľudí v organizácii.
 • Neklaďte nikomu dotieravé otázky o jeho súkromnom živote a nepoužívajte nevyžiadané spoločenské alebo sexuálne narážky.
 • Nezneužívajte postavenie voči podriadeným.
 • Nikdy neposielajte kolegom e-maily s nevhodným obsahom.
 • V priestoroch spoločnosti nie je povolené zobrazovať pornografické alebo rasistické obrázky.
 • Každý, kto je vystavený šikane alebo sa o takejto diskriminácii dozvie, by mal kontaktovať svojho priameho nadriadeného alebo inú príslušnú osobu v spoločnosti. Osoba, ktorá záležitosť vyšetruje, musí byť nestranná a musí mať dôveru dotknutých osôb.

1.7 Bezpečnosť a duševná pohoda

V spoločnosti LLENTAB si dobre uvedomujeme, že naši zamestnanci sú najdôležitejším faktorom úspešného podnikania, a preto sa snažíme udržiavať dlhodobo udržateľné pracovné prostredie, v ktorom môžu všetci zamestnanci podávať čo najlepší výkon.

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov je najvyššou prioritou pri príprave a vývoji našich pracovných postupov a pri organizácii našej činnosti. Spoločnosť LLENTAB sa vždy snaží minimalizovať alebo úplne odstrániť počet pracovných úrazov a chorôb z povolania neustálou identifikáciou a riadením rizík, ktoré môžu vzniknúť ako priamy alebo nepriamy dôsledok našej činnosti.

Manažéri na všetkých úrovniach sú priamo zodpovední za prijatie opatrení na minimalizáciu možného negatívneho vplyvu na jednotlivca.

To okrem iného znamená:

 • Zodpovední manažéri musia zabezpečiť, aby ich zamestnanci boli oboznámení s postupmi a pravidlami spoločnosti LLENTAB týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Všetci zamestnanci musia dodržiavať bezpečnostné predpisy na pracovisku.
 • Všetci manažéri a zamestnanci musia prispievať k bezpečnému pracovisku pre seba a svojich kolegov a hlásiť zistené riziká alebo udalosti súvisiace so zdravím a bezpečnosťou.

1.8 Rovnosť

Spoločnosť LLENTAB sa snaží byť vnímaná ako atraktívne a stimulujúce pracovisko pre ženy aj mužov. Sme presvedčení, že moc, vplyv a zdroje by mali byť rozdelené rovnomerne medzi obe pohlavia, aby sa vytvorili spravodlivé podmienky. Vždy vychádzame zo základnej zásady rovnakej hodnoty žien a mužov a budeme sa snažiť zabezpečiť, aby nikto nebol vystavený ponižujúcemu správaniu kvôli svojmu pohlaviu.

To okrem iného znamená:

 • Ženy a muži majú rovnaké príležitosti na zamestnanie, školenia, kariérny rast a rozvoj v práci.
 • Ženy a muži by mali mať rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty.
 • Ženy aj muži by mali mať možnosť skĺbiť prácu s rodičovstvom.

1.9 Alkohol a drogy

Alkohol a drogy zvyšujú riziko nehôd, zdravotných problémov, straty cennej pracovnej sily, nákladov spojených so stratou výroby a nedostatkami v kvalite, a preto netolerujeme požívanie alkoholu a drog v práci. Táto problematika je rozpracovaná v našich zásadách týkajúcich sa alkoholu a drog, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci.

2. Korektné podnikanie v súlade so zákonom

Základnou požiadavkou je, aby sme rešpektovali a dodržiavali vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy, pravidlá hospodárskej súťaže, dohody a bezpečnostné požiadavky a ďalšie predpisy, ktoré stanovujú rámec nášho podnikania. LLENTAB chráni investície vlastníkov a usiluje sa o udržateľnú a lepšiu návratnosť. Spoločnosť musí svojich vlastníkov dobre informovať o stratégiách, obchodných operáciách a výsledkoch.

2.1. Spravodlivá hospodárska súťaž

V spoločnosti LLENTAB veríme v spravodlivý a konkurencieschopný trh. Nevykonávame žiadne činnosti, ktoré sú podľa platných zákonov o hospodárskej súťaži nezákonné, a od všetkých zamestnancov sa očakáva, že budú prísne dodržiavať platné zákony a predpisy.

Spoločnosť LLENTAB nepripúšťa žiadnu formu spolupráce na cenotvorbe a podporuje korektnú a komplexnú hospodársku súťaž vo všetkých aspektoch podnikania v oblasti výberových konaní, cenových ponúk, obstarávania a nákupu.

To okrem iného znamená:

 • Nikdy neuzatvárame žiadne dohody s konkurenciou týkajúce sa cien, obchodných podmienok, výroby, vývoja technológií, rozdelenia trhu alebo iných marketingových aktivít.
 • Nikdy nediskutujeme s konkurenciou o cenách, ziskoch, nákladoch, ponukách, zákazníkoch, vývoji trhu, vývoji technológií alebo iných neverejných citlivých informáciách.

2.2 Korupcia a úplatkárstvo

Korupcia je zneužitie mocenského postavenia na osobný prospech. Spoločnosť LLENTAB netoleruje korupciu, úplatkárstvo ani vydieranie v akejkoľvek forme. Platí to pre všetky obchodné činnosti a transakcie vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme. Spoločnosť LLENTAB, ani nikto, kto ju zastupuje, sa nesmie podieľať na korupcii alebo ju akýmkoľvek spôsobom schvaľovať.

Spoločnosť LLENTAB môže poskytovať dary nekomerčným neziskovým organizáciám alebo na charitu. O daroch musí rozhodnúť generálny riaditeľ príslušnej krajiny a nesmú byť spojené s minulými, súčasnými alebo budúcimi obchodnými transakciami.

To okrem iného znamená:

 • Konáme a rozhodujeme sa bez ohľadu na osobný prospech.
 • V prípade podozrenia na nezrovnalosti spojené s korupciou musí zamestnanec bezodkladne informovať svojho nadriadeného alebo využiť systém oznamovania nezrovnalostí Whistleblowing.

2.3 Konflikt záujmov

Zamestnanci spoločnosti LLENTAB sa nesmú zapájať do činností, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov, alebo využívať vzťahy s obchodnými partnermi na vlastný prospech. Zamestnanci sa vyhýbajú konfliktom záujmov medzi súkromnými finančnými záležitosťami a činnosťou spoločnosti. Patrí sem aj poskytovanie alebo prijímanie osobných darov alebo služieb nad rámec bežných pracovných podmienok a podmienok akceptovaných v usmerneniach spoločnosti LLENTAB pre pohostinnosť a benefity. Zahŕňa to aj zásadu, že v súvislosti s darmi nesmú byť požadované ani poskytované žiadne sľuby.

Zamestnanci nesmú vykonávať prácu alebo nepriamo vykonávať hospodársku činnosť pre organizácie, ktoré konkurujú spoločnosti LLENTAB alebo s ňou obchodujú. Všetky obchodné transakcie musia byť riadne vykonávané v súlade s pravidlami spoločnosti.

To okrem iného znamená:

 • Všetci zamestnanci musia informovať svojho nadriadeného o všetkých obchodných aktivitách vykonávaných mimo spoločnosti LLENTAB.
 • Každý, kto zistí nesprávne alebo neetické správanie, musí informovať svojho nadriadeného alebo inú príslušnú osobu v organizačnej štruktúre spoločnosti.
 • Ak niektorý z obchodných partnerov spoločnosti LLENTAB opakovane a/alebo závažne poruší naše usmernenia, spolupráca bude ukončená.

2.4. Sankcie

Nebudeme priamo ani nepriamo obchodovať so žiadnou osobou alebo subjektom, ktoré sú uvedené na sankčných zoznamoch ako neprípustné. Nie je povolené obchodovať s krajinami alebo regiónmi, na ktoré sa vzťahujú sankcie.

To okrem iného znamená:

 • Každý, kto obchoduje s externou stranou v mene spoločnosti LLENTAB, musí mať vedomosť o vlastníkovi spoločnosti (potvrdenie o platbe), s ktorou obchodujeme.
 • Ak existuje podozrenie, že externá strana sa môže nachádzať na sankčnom zozname alebo môže mať pridruženú spoločnosť v krajine, na ktorú sa vzťahujú sankcie, je potrebné kontaktovať priameho nadriadeného alebo inú príslušnú osobu v organizačnej štruktúre spoločnosti.

2.5 Politický záväzok

Spoločnosť LLENTAB zostáva neutrálna vo vzťahu k politickým stranám a kandidátom. Meno spoločnosti LLENTAB ani zdroje kontrolované skupinou sa nesmú používať na podporu jednotlivých politických strán alebo kandidátov.

Zamestnanci, ktorí sa zapájajú do dialógu s orgánmi verejnej moci a inými verejnými orgánmi s cieľom informovať alebo ovplyvniť verejnú politiku, musia tak robiť zodpovedne a transparentne v súlade s platnými právnymi predpismi.

To okrem iného znamená:

 • Zamestnanci sa môžu súkromne zúčastňovať na politických aktivitách a prispievať politickým stranám, ale len vo svojom voľnom čase a za vlastné peniaze.
 • Zamestnanci nesmú v mene spoločnosti LLENTAB prispievať na politické účely ani na takéto účely realizovať výdavky.
 • Každý, kto sa súkromne venuje politickej činnosti, ju nesmie vykonávať alebo vystupovať ako zástupca spoločnosti LLENTAB.

2.6. Kvalita a bezpečnosť

Spoločnosť LLENTAB pri navrhovaní, výrobe, uvádzaní na trh a predaji našich výrobkov dodržiava zákonné požiadavky a normy kvality a bezpečnosti. Dodávka výrobkov zákazníkom sa uskutoční až po splnení kvalitatívnych, bezpečnostných a regulačných požiadaviek.

To okrem iného znamená:

 • Konáme profesionálne a kompetentne, aby sme splnili dohodnuté požiadavky a očakávania.
 • Starostlivo plánujeme a plníme sľuby a dohody.
 • Nerealizujeme projekty, o ktorých si nie sme istí, že budú spĺňať podmienky, za ktorých majú fungovať.
 • Podporujeme rozvoj našich zamestnancov, aby každý vedel, aké požiadavky sú stanovené, a mohol byť zodpovedný za ich správne plnenie.
 • Sledujeme a zlepšujeme náš obchodný systém zameraný na kvalitu práce.
 • Pracujeme s produktmi a službami od vybraných dodávateľov a rozvíjame vzájomnú spoluprácu.
 • Neustále pracujeme na zlepšovaní obchodných činnosti a odstraňovaní vzniknutých chýb a nedostatkov, prijímame preventívne opatrenia a zdieľame získané skúsenosti v rámci skupiny.
 • Objasňujeme a dodržiavame zmluvné požiadavky a platné zákony, predpisy a normy pre navrhovanie a výrobu oceľových výrobkov a oceľových stavieb.

2.7 Nahlasovanie nekalých praktík (Whistleblowing)

Spoločnosť LLENTAB sa usiluje o transparentné podnikateľské prostredie a vysokú úroveň podnikateľskej etiky. Naši zamestnanci zohrávajú kľúčovú úlohu pri identifikácii akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré je potrebné odstrániť.

Na upozornenie na závažné riziká, ktoré môžu poškodiť jednotlivcov, našu organizáciu, spoločnosť alebo životné prostredie, využívame službu oznamovania, ktorá je zamestnancom a externým stranám k dispozícii na našej webovej stránke. Usmernenia pre službu oznamovania nekalých praktík sú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

Táto služba je dôležitá pre zníženie rizík a zachovanie dôvery v naše činnosti, pretože môžeme včas odhaliť a odstrániť podozrenia na nezrovnalosti.

To okrem iného znamená:

 • Každý, kto má podozrenie na závažné nezrovnalosti, ktoré sa týkajú žkľúčových záujmov spoločnosti, ako je účtovníctvo, audit, korupcia, ohrozenie života a zdravia, závažné trestné činy proti životnému prostrediu, závažné nedostatky v oblasti bezpečnosti alebo závažné formy diskriminácie či obťažovania, môže podať oznámenie prostredníctvom webovej stránky spoločnosti LLENTAB pre oznamovateľov.
 • Oznamovateľovi, ktorý vyjadrí vážne podozrenie alebo obavy podľa týchto usmernení, nehrozí v dôsledku jeho oznámenia odvetné opatrenie.
 • Nahlasovanie je možné vykonávať otvorene alebo anonymne a každý, kto sa rozhodol zostať v anonymite, má záruku, že sa ho nikto nepokúsi identifikovať.
 • S cieľom zabezpečiť nezávislosť a dôvernosť informácií prijíma všetky správy externý subjekt, ktorý správu preskúma a postúpi prípad povereným manažérom v spoločnosti LLENTAB.

3. Majetok spoločnosti

Pre naše podnikanie je kľúčové, aby sme chránili svoj majetok vrátane nehnuteľností, duševného vlastníctva a finančných zdrojov. Všetci sme zodpovední za ochranu nášho majetku a za jeho šetrné a efektívne využívanie.

3.1 Využívanie zdrojov spoločnosti

Netolerujeme podvody a zneužívanie majetku spoločnosti. Podvodom sa rozumie akékoľvek konanie, vrátane nekonania, s cieľom uviesť iných (napr. spoločnosť, verejnosť alebo investorov) do omylu, aby podnikli kroky, ktoré by im spôsobili finančnú škodu.

Majetok, vybavenie, zdroje a finančné prostriedky sa môžu používať len na účely nášho podnikania, nikdy nie na osobný prospech.

Medzi príklady zneužitia majetku patria krádeže, falšovanie výkazov výdavkov alebo časových výkazov, ako aj nevhodné používanie firemných počítačov, telefónov alebo zariadení.

To okrem iného znamená:

 • Zamestnanci musia dodržiavať všetky platné miestne predpisy o cestovaní a výdavkoch.
 • Súkromné výdavky sa nesmú vykazovať ako podnikové výdavky.
 • Počítače spoločnosti sa nesmú používať na nezákonnú činnosť ani na zobrazovanie nevhodného materiálu vrátane pornografických stránok, stránok s nenávisťou alebo iných stránok, ktoré môžu poškodiť dobré meno spoločnosti.

3.2 Účtovníctvo a vedenie výkazov

Aby sme si udržali dôveru našich zákazníkov, dodávateľov a ostatných zainteresovaných strán, presnosť a integrita našich finančných výkazov sú základom. Všetky finančné transakcie sa musia vykazovať a účtovať v súlade s platnými účtovnými zásadami.

Nie je dovolené uvádzať v našich účtoch alebo záznamoch informácie, ktoré sú úmyselne zavádzajúce alebo zakrývajú skutočnú povahu transakcie, alebo poskytovať zavádzajúce informácie s cieľom ovplyvniť ciele alebo kľúčové údaje. Je zakázané manipulovať alebo meniť účtovné pravidlá s cieľom dosiahnuť finančné ciele.

To okrem iného znamená:

 • Predkladateľ informácií je zodpovedný za to, že sú správne a že poskytnuté informácie presne odrážajú skutkovú podstatu pri vykazovaní.
 • Každý, kto zistí chybu v účtovnom zápise alebo má podozrenie, že došlo k podvodu, musí túto skutočnosť okamžite nahlásiť svojmu priamemu nadriadenému.

3.3 Práva duševného vlastníctva

Práva duševného vlastníctva spoločnosti LLENTAB, napr. koncepty, obchodné tajomstvá, názvy domén a dizajny, sú pre spoločnosť cenným majetkom. Tieto hodnoty sa môžu stratiť alebo ohroziť, ak sa tieto aktíva zneužijú alebo nesprávne zverejnia.

To okrem iného znamená:

 • Každý, kto má podozrenie, že tretia strana porušila alebo zrejme porušila naše práva duševného vlastníctva, by mal okamžite informovať svojho priameho nadriadeného.
 • Je nevyhnutné rešpektovať práva duševného vlastníctva iných osôb.
 • Práva duševného vlastníctva vytvorené počas vášho zamestnania zostávajú majetkom spoločnosti LLENTAB aj po skončení vášho zamestnania.

4. Šírenie informácií

Podporujeme zamestnancov, aby šírili značku LLENTAB a naše produkty a služby, ale nie je dovolené zverejňovať alebo prezrádzať obchodné tajomstvá a iné dôverné informácie tretím stranám.

4.1 Dôverné informácie

Informácie o spoločnosti LLENTAB sú cenným artiklom. Zamestnanci môžu mať prístup k dôverným informáciám, ako sú finančné informácie, obchodné tajomstvá, ceny, údaje o predaji, zisky, stratégie, informácie o zmluvách, zoznamy zákazníkov a dodávateľov alebo iné neverejné informácie o spoločnosti LLENTAB.

Dôverné informácie o spoločnosti LLENTAB sa musia chrániť, musí sa s nimi zaobchádzať rozvážne a nesmú sa poskytovať neoprávneným osobám ani zverejňovať, pokiaľ na to nie sú výslovne oprávnené. Povinnosť chrániť dôverné informácie trvá aj po skončení pracovného pomeru. To platí aj pre informácie, ktoré nám poskytli zákazníci, dodávatelia a iní obchodní partneri.

To okrem iného znamená:

 • Dbajte, aby ste nezverejňovali dôverné informácie na sociálnych sieťach ani nediskutovali o dôverných alebo citlivých informáciách na miestach, kde môžu vašu konverzáciu počuť iní.
 • Ak je potrebné zdieľať dôverné informácie s tretími stranami, ubezpečte sa, že bola uzavretá dohoda o zachovaní mlčanlivosti.
 • Nezabudnite, že od vás môže byť vyžadovaná ochrana dôverných informácií aj po vašom odchode zo spoločnosti. To tiež znamená, že noví zamestnanci nesmú zdieľať dôverné informácie bývalého zamestnávateľa, ani by nikdy nemali byť požiadaní, aby takéto informácie poskytli.
 • Pri práci s informáciami spoločnosti LLENTAB používajte len zariadenia a služby schválené spoločnosťou.
 • Na všetku komunikáciu týkajúcu sa práce používajte svoje e-mailové konto LLENTAB alebo iné firemné kanály. Nepoužívajte súkromné e-mailové kontá, sociálne médiá a podobne.

5. Udržateľnosť z environmentálneho hľadiska

Projekty, ktoré plánujeme a realizujeme, musí byť zodpovedne a dlhodobo navrhnuté so zameraním na environmentálne, hospodárske a sociálne aspekty. Všetci zamestnanci sa podieľajú na neustálom zlepšovaní a ďalšom rozvoji našej práce v oblasti životného prostredia.

Hľadisko udržateľnosti musí byť zahrnuté do všetkých našich činností, aby sme minimalizovali vplyv našich procesov na životné prostredie a zabezpečili, aby sme boli prínosom pre celkovú spoločnosť.

Spoločnosť LLENTAB bude prostredníctvom lepších environmentálnych rozhodnutí stavať oceľové haly šetrné ku klíme, a tým prispievať k energetickej účinnosti a efektívnosti využívania zdrojov počas celého životného cyklu budovy.

Zameraním sa na zníženie spotreby energie, optimalizáciu dopravy a zabezpečenie bezpečného a ekologického nakladania s odpadom sa budeme snažiť znížiť vplyv na klímu.

5.1. Životné prostredie

V rámci svojich záväzkov sa spoločnosť LLENTAB snaží vytvárať optimálne podmienky na minimalizáciu vplyvu na klímu a životné prostredie, ako aj prispievať k energetickej účinnosti a efektívnosti využívania zdrojov v projektoch, na ktorých sa podieľame. Spoločnosť LLENTAB sa snaží ponúkať stavebné materiály s dobrými vlastnosťami z hľadiska udržateľnosti životného cyklu a postupne vyraďovať škodlivé látky z produktov, ktoré používame. Ak je to možné, v našich zariadeniach a procesoch sa používajú obnoviteľné zdroje energie. Vo fáze výroby a nákupu sa zohľadňuje aj biodiverzita, využívanie pôdy, odlesňovanie a využívanie vody.

Vypracovaním environmentálnych vyhlásení o výrobkoch (EPD) pre nami vyrábané materiály a vyžadovaním od našich dodávateľov, aby nám poskytli rovnaký základ pre nakupované materiály a výrobky, môžeme merať emisie oxidu uhličitého súvisiace s týmito výrobkami. Každoročne monitorujeme aj našu klimatickú stopu, okrem iného na základe spotreby elektrickej energie, tepla, palív, vody, lesných surovín, ako aj osobnej dopravy, prepravy materiálu, množstva odpadu a používania strojov. Na základe týchto sledovaní stanovujeme ciele a akčné plány na zníženie emisií skleníkových plynov.

V každodennom živote sa snažíme robiť všetko pre to, aby sme znížili plytvanie prírodnými zdrojmi a čo najšetrnejšie sa postarali o vzniknutý odpad. Dôraz sa kladie na zlepšenie účinnosti zdrojov, teda predchádzanie vzniku odpadu a dosiahnutie vyššej miery triedenia.

Na našich staveniskách a v rámci našich projektov sa snažíme ešte výraznejšie znižovať spotrebu energie, triediť stavebný odpad pri zdroji a robiť správne ekologické rozhodnutia pri prenájme zariadení a nákupe materiálov.

Zakúpené chemikálie sa musia pred použitím posúdiť z hľadiska ochrany životného prostredia a zdravia a musí sa k nim priložiť súvisiaca dokumentácia, ako napríklad karty bezpečnostných údajov. Používateľ musí byť informovaný o rizikách spojených s chemickou látkou a v prípade potreby musí mať prístup k vhodným ochranným prostriedkom. Spoločnosť LLENTAB má interné pravidlá týkajúce sa zodpovedného zaobchádzania s chemickými látkami, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou a postupmi, ako by sme mali postupovať v prípade úniku alebo iného vplyvu chemických látok používaných v obchodnej činnosti na životné prostredie.

To okrem iného znamená:

 • Snažiť sa vytvoriť zdravé prostredie, v ktorom výroba a produkty nemajú negatívny vplyv na ľudí a prírodu.
 • Starostlivo riadiť a dokumentovať náš vplyv na životné prostredie v súlade so zákonnými požiadavkami.
 • Používať chemikálie a iné spotrebné materiály, ktoré minimalizujú riziko poškodenia ľudského zdravia alebo životného prostredia.
 • Pracovať na znižovaní emisií uhlíka, znižovaní spotreby energie a výbere udržateľných zdrojov energie vo všetkých našich prevádzkach.
 • Zabezpečiť platné environmentálne povolenia.
 • S rozvahou si vyberať výrobky, znižovať používanie škodlivých látok a materiálov a nakupovať stavebné materiály s dobrými environmentálnymi vlastnosťami.
 • Zdroje, ako sú energia, voda, chemikálie a materiály, využívať udržateľných spôsobom.
 • Minimalizovať cestovanie a podľa možnosti využívať webové alebo telefonické stretnutia.
 • Zabezpečiť, aby sa nakladanie s odpadom vykonávalo bezpečne a v čo najväčšej miere prispievalo k recyklácii, opätovnému použitiu a efektívnemu využívaniu zdrojov.