Pracovné prostredie a bezpečnosť

Pre bezpečnosť pri práci platia rovnaké pravidlá v celej LLENTAB skupine. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, obráťte sa na Dušana Bernaťáka.

Perspektíva udržateľnosti sa prirodzene rozširuje aj na našich zamestnancov. Pre vytvorenie dobrého pracovného prostredia sa snažíme minimalizovať riziko zranenia. Aj ďalšie aspekty pracovného života musia byť trvalo udržateľné. Chceme, aby sa každý, kto pracuje pre nás alebo s nami, tešil do práce. Aby bol každý zamestnanec motivovaný a aby mal čo najlepšie podmienky na to, aby odviedol skvelú prácu.

LLENTAB je atraktívny zamestnávateľ. Kvalifikovaní a oddaní zamestnanci sú predpokladom, aby naša spoločnosť zostala silným hráčom a prispievala k pozitívnemu rozvoju. Naším cieľom je byť spoločnosťou, ktorá priťahuje, rozvíja a udržuje kvalifikovaných zamestnancov. Spoločnosť LLENTAB sa zaväzuje ponúkať súčasným i budúcim zamestnancom zaujímavé úlohy, ktoré im umožnia rozvíjať sa.

Našou ambíciou je zamestnávať zdravých a spokojných ľudí. Systematicky spolupracujeme s iniciatívami zameranými na podporu zdravia, prevenciu rizík a nehôd pri práci. Ak je to potrebné, pomáhame pri rehabilitácii. Oceňujeme našich zamestnancov a snažíme sa dosiahnuť zdravú rovnováhu medzi prácou a voľným časom.

Bezpečnosť vychádza zo znalosti

Pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu našich zamestnancov, našich koncových užívateľov a našich partnerov na staveniskách, nasledujeme jednoduché motto: Žiadne nehody. Našou víziou je, aby sa nevyskytovali žiadne nehody na pracovisku. Neúnavne pracujeme na tom, aby LLENTAB skupina bola v tomto smere najlepšia vo svojom priemyselnom odvetví.

Na stavbách sú zamestnanci vystavení riziku nehôd, úrazov a aj zhoršeniu zdravotného stavu vďaka fyzickej záťaži alebo počasiu. Chyby môžu mať vážne dôsledky. Preto sme navrhli naše pracovné postupy tak, aby sa minimalizovali riziká pre zamestnancov a všetkých ostatných na stavbe. Chceme, aby všetky naše staveniská boli bezpečné. Snažíme sa zabezpečiť, aby sa všetci naši zamestnanci, externí montážni pracovníci, subdodávatelia, aj ďalší partneri v práci vzájomne rešpektovali, z práce profitovali a na konci pracovného dňa sa bezpečne vrátili domov.

Bezpečnosť pri práci zahŕňa aj partnerov, s ktorými spolupracujeme. Zdieľame a dodržiavame pravidlá a predpisy BOZP. Bezpečné pracovisko začína otvorenou komunikáciou a prostredím, v ktorom každý berie ohľad na každého.

LLENTAB oceľové haly - pracovné prostredie a bezpečnosť

Spoločnosť LLENTAB poskytuje zamestnancom školenia. Získajú zručnosti potrebné na to, aby mohli vykonávať svoju prácu kvalitne a bezpečne. Motivujeme ich, aby sa zapájali a podieľali na zlepšovaní bezpečnosti pracovného prostredia. Prieskumy ukazujú, že hlavnou príčinou nehôd na pracovisku je nevhodné a rizikové správanie. Preto je nevyhnutné, aby každý vedel, čo znamená „bezpečné správanie“. Na informačné účely používame webový tréningový program – pre našich zamestnancov aj externých montážnych pracovníkov.

Dušan Bernaťák

Technický riaditeľ
dusan.bernatak@llentab.sk