Zásady ochrany osobných údajov

LLENTAB Slovakia spol. s r.o. je prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie osobných informácií na www.llentab.sk (webové stránky) s ohľadom na informácie poskytnuté nám cez maily, dotazníky a hromadné maily. Pre informácie ako nás kontaktovať si prosím prečítajte text nižšie na tejto stránke alebo navštívte našu kontaktnú stránku.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Spoločnosť LLENTAB zhromažďuje iba údaje poskytnuté v súvislosti s rôznymi dopytmi, cenovými dopytmi, žiadosťami o odhady, podpisom zmlúv, otázkami týkajúcimi sa záručných nárokov a údaje súvisiace s distribúciou marketingových textov a priamym marketingom. Údaje zhromaždené spoločnosťou LLENTAB zahŕňajú: meno, e-mailovú adresu a informácie o spoločnosti. Podrobné dôvody spolu s účelom spracovania informácií vám poskytneme, keď budete požiadaní o zaslanie vašich osobných údajov vyplnením formulárov na webových stránkach.

Legitímne záujmy prevádzkovateľa

Legitímne záujmy prevádzkovateľa využívajú osobné informácie na realizáciu distribúcie marketingových materiálov a realizáciu priameho marketingu.

Doba použitia a zálohovania dát

Doba uchovávania osobných údajov je čas potrebný na použitie osobných údajov z dôvodov dohody, maximálny čas je 15 rokov od dátumu prenosu osobných údajov.

Informácie o využití cookies

Vaše preferencie pre rôzne skupiny cookies môžete nastaviť priamo na stránke Informácie o cookies.

Spracovanie informácií

Spoločnosť LLENTAB sa stará o vaše súkromie a je pre nás dôležité, aby sa spracovanie informácií vykonávalo v súlade s platnými zákonmi a spôsobom zabezpečujúcim bezpečné a vhodné spracovanie. Každé spracovanie vašich osobných údajov sa vykonáva výlučne na účely uvedené pri zhromažďovaní osobných údajov.

Ak chcete vedieť, aké osobné informácie o vás spoločnosť LLENTAB spracovávajú, máte nárok požiadať o prístup k týmto osobným informáciám. Máte tiež právo požiadať o opravu nesprávnych osobných informácií alebo vymazanie informácií, ktoré nie sú potrebné na dodržanie dohôd alebo požiadaviek. Ak si myslíte, že spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou LLENTAB je nesprávne, máte nárok požiadať o obmedzené spracovanie vašich dát.

Spoločnosť LLENTAB neposkytne vaše osobné údaje nikomu inému ani ich neodovzdáva žiadnej krajine mimo EÚ / EHP, bez toho, aby vám poskytla jasné informácie o tejto skutočnosti a v prípade potreby vám poskytla príležitosť súhlasiť s takýmto prevodom. V prípade newsletterov a iných všeobecných zásielok používame technológiu, ktorá nezobrazuje e-mailové adresy iných príjemcov.

Ak máte akékoľvek pripomienky týkajúce sa tohto spracovania informácií, ak chcete uplatniť niektoré z vašich práv podľa vyššie uvedeného, alebo ak by ste nás chceli kontaktovať z akéhokoľvek iného dôvodu, kontaktujte nás na tejto adrese:

LLENTAB Slovakia spol. s r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
Tel: +421 2 53 630 331
E-mail: info@llentab.sk

 

Máte tiež právo kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a predložiť sťažnosti tam. Kontaktné informácie Úradu pre ochranu osobných údajov sú k dispozícii na adrese dataprotection.gov.sk/uoou/sk/. Táto stránka poskytuje aj ďalšie informácie o tom, ako GDPR upravuje spracovanie osobných informácií v rámci EÚ / EHP.

Rôzne

Spoločnosť LLENTAB môže kedykoľvek aktualizovať, meniť a dopĺňať tieto Zásady ochrany osobných údajov. Všetky informácie o zmenách a doplneniach budú uvedené na tejto stránke.