1. Projekt musíte robiť radi

Nie vždy sa to podarí, ale ak investor nemá z projektu radosť, je to prvý krok k tomu, aby projekt nedopadol úplne dobre. Aj my ako projektanti chceme mať z projektu radosť, teší nás, keď sa podarí vyriešiť problémy a keď z objektu vykukne zaujímavá tvár.

2. Projekt potrebuje správne vedenie

Existujú skúsení investori, ktorí opakovane realizujú projekty, ale väčšina investorov je nováčikov a potrebujú niekoho, kto ich v priebehu celej stavby prevedie všetkými procesmi (od zostavenia zámeru, výberu projektanta, zabezpečenia povolení, výbere dodávateľa až po sprevádzkovanie stavby). Pri menších projektoch postačí zodpovedný architekt, u väčších je žiaduce zapojiť skúseného manažéra projektu, ktorý zorganizuje celý tím aj všetky procesy.

3. Najdôležitejší je správny zámer

Už pri tvorbe zámeru je pre investora užitočné spolupracovať s architektom. To je profesia pripravená riešiť problém komplexne. Pomôže zvážiť veľkosť i umiestnenie objektu, pomôže zostaviť stavebný program, odhadne predbežne náklady. Avšak úloha investora je nenahraditeľná, investor sa musí nadchnúť pre nápady, zistiť skutočné potreby a posúdiť finančné možnosti. Dobrý architekt vám cez tie zásadné rozhodnutia pomôže prejsť. Pre architekta je zase dôležité, aby načúval budúcemu užívateľovi. Niektoré typy stavieb sú v priebehu povoľovaní kontrolované schvaľovacími orgánmi aj po prevádzkovej stránke na vysokej odbornej úrovni. Pri športových stavbách je ale táto úloha predovšetkým na investorovi. Príprave zámeru je dôležité venovať dostatok času – je vhodné vypracovať niekoľko koncepčných variantov.

4. Športová hala je stavbou pre verejnosť

Nie je možné rezignovať na vonkajší vzhľad stavby ani na jej interiéry. Jedná sa o priestory, ktoré sú reprezentatívnejšie, ako sa zdá. Všetci športovci sú verejnosťou, rovnako ako návštevníci – diváci. Stavba je veľakrát na urbanisticky významnom mieste. Ak náhodou nie je príliš exponovaná, je nutné si uvedomiť, že svojou veľkosťou sa vždy významnou stane. Ak je to len trochu možné, mala by plniť aj funkciu sociálnu – mala by umožniť zotrvanie športovcov a divákov nad rámec vlastného športu, napríklad pri občerstvení a mala by do istej miery prepájať vonkajší priestor s prevádzkou haly.

5. Akýkoľvek objekt, aj športová hala, musí predovšetkým prevádzkovo fungovať

Stavba musí spĺňať prevádzkové požiadavky. Športoviská musia mať správne rozmery a orientáciu vrátane vedľajších plôch, zázemie pre športovcov by malo byť koncipované ako šatňový filter. Diváci musia mať vyhradené plochy, oddelené od športovísk a s dobrou viditeľnosťou. Je vhodné myslieť ako na využitie pre športové stretnutia, tak pre tréning aj rekreačný a mládežnícky šport. Len priebežne využité športovisko je dlhodobo ekonomicky udržateľné.

6. Objekt musí zaisťovať vhodné klimatické prostredie

Nejedná sa len o vykurovanie. V dnešných športových stavbách je nutné riadené vetranie s rekuperáciou. Sú športy, ktoré vyžadujú veľmi špecifické prostredie. Napríklad bedminton, alebo niektoré ľadové športy. Jedným z najdôležitejších faktorov je akustická pohoda. Priestory hál sú veľmi citlivé a športové povrchy akusticky neprívetivé. Zabezpečiť dobrú zrozumiteľnosť, počuteľnosť a súčasne elimináciu hluku z kolektívnych športov alebo prejavov divákov je veľmi dôležité. V systéme LLENTAB veľmi užitočne pomohlo použitie perforovaných dielov strešného plášťa. Vďaka odbornej technickej podpore sa tak podarilo úspešne eliminovať nákladné akustické podhľady. Nemenej dôležité (ale ľahšie dosiahnuteľné) je rovnomerné osvetlenie. Naopak zložitejšie je chrániť priestory pred oslnením, odleskami alebo prehrievaním tepelnými ziskami od oslnenia.

7. Výber dodávateľa nie je len o cene

Keby nepodliehala stavba športových hál veľmi často režimu verejných zákaziek, určite by som uviedol, že hlavným kritériom by malo byť odporúčanie – referencie od dôveryhodnej osoby (iného investora). Nie je úlohou tohto článku analyzovať pravidlá verejného obstarávania. Pokiaľ ale bude dodávateľ v tomto režime vyberaný, je vhodnejšie väčšinu premenlivých parametrov zmluvného vzťahu (ako termín, záruky, lehoty a sankcie) stanoviť pevne, a nie ako hodnotiace kritériá.

8. Kontrola

Pre celý proces je najlepšie, keď prebieha vo vzájomnej dôvere a istote, že nikto nevykonáva svoje dielo v snahe ostatných účastníkov poškodiť. Avšak kontrola je tým najvhodnejším prvkom pre budovanie dôvery. Kontrola zámeru investora projektantom, kontrola projektu manažérom alebo iným projektantom, kontrola zadávacieho rozpočtu, kontrola ponúk, kontrola prác na stavbe vedením stavby, kontrola kvality technickým dozorom, kontrola fakturácie, kontrola dokončeného diela.

9. Dosť výdrže na odstránenie nedostatkov

Rovnako ako závod končí až po prebehnutí cieľom, stavba je dokončená až po úplnom odstránení nedostatkov, a to aj tých, ktoré ukáže začiatok prevádzky. Rezignácia nad niektorými nedostatkami je zlyhaním, s ktorým by sa investor, ktorý chce mať z diela radosť, nemal zmieriť.

10. Tím

Všetci vyššie uvedení účastníci výstavby by mali byť na jednej strane ihriska, a po celú dobu by sa tak mali cítiť. Budem citovať jedného kolegu: „žiadne sankcie ešte žiadnu stavbu nepostavili“. My sme dôveru pri stavbe haly v Prahe-Kobylisiach zo strany investora dostali a veľmi si to vážime.