Slovo „hybrid“ si v posledných rokoch získalo veľkú popularitu. Máme hybridné zamestnanie, autá… a haly. O výhodách a nevýhodách hybridných konštrukcií sa zástupcovia poľskej pobočky LLENTAB rozprávali s Jakubom Malikom, projektantom hál spoločnosti Krofam, výrobcu nábytku z Krosna.

Aké sú výhody hybridných konštrukcií, v ktorých sa kombinuje priehradová konštrukcia zo za studena tvarovaných profilov so železobetónovým stĺpom alebo so stĺpom z valcovaných profilov?

Jednou z výhod je protipožiarna ochrana. Zabezpečenie stĺpov tvarovaných za studena na vysoké triedy požiarnej odolnosti si vyžaduje dodatočné náklady. Ak má daná budova vysoké požiarne zaťaženie, prípadný požiar môže byť veľmi intenzívny a rýchlo sa šíriť, hala si vyžaduje špeciálnu ochranu – použitie len za studena tvarovaných profilov s primeranou ochranou sa môže ukázať ako nekonkurencieschopné. V takýchto prípadoch stačí profily uzavrieť do ochrannej dosky, ale vrstvy sa nemôžu nadmieru násobiť. V tejto situácii je hybridná konštrukcia oveľa výhodnejším riešením. Železobetónové stĺpy alebo valcované oceľové profily natreté intumescentnou protipožiarnou farbou a sendvičové panely s minerálnou vlnou priskrutkované k nim – táto kombinácia umožňuje bez problémov splniť všetky požiadavky na protipožiarnu ochranu. Ďalšou výhodou je zvýšená odolnosť konštrukcie. Táto výhoda môže byť dôležitá pre vysoké haly v oblastiach so silným vetrom, ako sú pobrežné alebo horské oblasti.

Je možné, že hybridné haly sú jednoducho lepšie ako iné?

Ak by to tak bolo, každý by si vybral len toto riešenie. Každá technológia má svoje silné a slabé stránky. Hybridné haly kombinujú dva systémy, železobetónový alebo za tepla valcovaný profil a oceľový priehradový nosník z pozinkovaných za studena tvarovaných profilov. Výstavba si preto vyžaduje prítomnosť všestranného dodávateľa na stavbe, prípadne dvoch tímov; v každom prípade väčší počet osôb zapojených do prác ako pri oceľových halách. Betón zreje takmer mesiac, kým dosiahne cieľovú pevnosť, stĺpy si vyžadujú debnenie. Ak je absolútnou prioritou čas, je vhodnejšie zvoliť inú technológiu, čo platí napríklad pre investície financované z fondov EÚ alebo z úverov národných rozvojových bánk. Aj v prípade zariadení postavených v špecifických ekonomických zónach je čas na spustenie zariadenia – a teda aj výstavby – veľmi často prísne vymedzený, postupy sú časovo náročné a lehoty často prehnané. V takejto situácii je dôležitý každý mesiac. V každom prípade sa počas výstavby nedajú zarobiť žiadne peniaze, preto je prirodzené, že sa snažíme túto fázu skrátiť. Zaujímavé sú náklady na výstavbu. Ešte pred tromi rokmi bola výstavba hybridných hál nerentabilná, pretože toto riešenie sa považovalo za prakticky najdrahšie možné, čo do veľkej miery ovplyvňovala cena práce.

Zmeny cien surovín v roku 2021 znamenajú, že železobetónový stĺp v kombinácii s oceľovou priehradovou konštrukciou sa môže ukázať ako finančne výhodná možnosť. Situácia v stavebníctve sa veľmi rýchlo mení a v mnohých ohľadoch je nepredvídateľná. Počas pandémie sa všetci snažili vytvárať rezervy a vyhýbali sa investíciám. Vedľajším účinkom je súčasný stavebný boom, hoci k nemu samozrejme prispelo aj mnoho ďalších faktorov – od úrokových sadzieb a inflácie až po vládne podporné programy.

mgr inż. Jakub Malik, MALIK Usługi Projektowe

Hala v Krosne, ktorú ste navrhli, bude slúžiť spoločnosti v nábytkárskom priemysle. Aká dôležitá bola v tomto prípade požiarna ochrana?

Hala je veľkokapacitným skladom, do ktorého sa zmestí značné množstvo materiálu. Zvýšená požiarna odolnosť bola preto nevyhnutnosťou. Budova bola pôvodne navrhnutá z valcovaných profilov, bez krovu. Investor sa rozhodol pre zmenu, pretože takéto valcované profily s dlhým rozpätím si vyžadovali dodatočnú podporu. Podpery v strede budovy sťažovali umiestnenie regálov, priechodov pre vysokozdvižné vozíky a prácu na rozmiestnení uskladneného tovaru. Spoločnosť LLENTAB navrhla riešenie, ktoré bolo pre zákazníka oveľa pohodlnejšie. Hmotnosť sa opierala len o vonkajšie steny, stĺpy v priestore haly sa mohli odstrániť. Podľa predpisov by mala byť požiarna úniková cesta vedľa budovy vo vzdialenosti päť metrov od fasády. V našom prípade na to nebol priestor, takže bolo potrebné zabezpečiť bezpečný priechod pre hasičov. Preto sme sa rozhodli postaviť protipožiarnu stenu. Takéto steny sú zvyčajne zhotovené z muriva – toto riešenie poskytuje najväčšiu požiarnu odolnosť. Použili sme prefabrikované železobetónové stĺpy obalené sendvičovými panelmi s výplňou z minerálnej vlny.

Hala KROFAM, Krosno

Nová budova bola pristavaná k staršej časti závodu. Komplikovalo to proces projektovania a samotnú výstavbu?

Investor chcel maximálne využiť dostupný pozemok, a to aj na úkor zvýšenia rozpočtu – jednorazový stavebný výdavok sa z dlhodobého hľadiska oplatí. Nepravidelný tvar pozemku trochu sťažoval určenie požiarnej cesty a ani samotná budova nemohla byť postavená na obdĺžnikovom pôdoryse, keďže šírka výškových úrovní sa menila. Tradičné obdĺžnikové haly sa navyše stavajú čoraz menej. Klienti rozširujú svoje zariadenia. Sú potrebné budovy v tvare písmena L, s premenlivou výškou, stupňovité steny a prístrešky, ktoré vyhovujú rôznorodým potrebám spoločností. Okrem toho je čoraz ťažšie nájsť dobre situované prázdne pozemky, takže „neštandardné“ haly sa vlastne stávajú normou. Netvrdím teda, že sa niečo „nedá urobiť“, pretože napríklad zlá pôda sťažuje výstavbu, len nepriechodné hranice sú dané bezpečnostnými hľadiskami a predpismi. Na druhej strane majú projektanti k dispozícii čoraz lepší softvér, ktorý im uľahčuje prácu – pri konštrukčných výpočtoch, výbere vhodných profilov, trojrozmernom modelovaní objektov – niektoré úlohy sa už dajú automatizovať.

Spomenuli ste digitálne nástroje – je technológia BIM užitočná aj pri práci projektanta?

BIM má určite mnoho výhod, najmä v prípade najväčších, komplexných projektov, ktoré komplexne pripravujú veľké projekčné kancelárie. Na našej úrovni je problém trochu zložitejší. Na procese projektovania sa podieľa veľa ľudí, jednotlivé spoločnosti majú zvyčajne jedno alebo dve odvetvia, používajú rôzny softvér. V praxi je to veľmi ťažké koordinovať, náklady sú podstatnou prekážkou a príprava digitálneho modelu si tiež vyžaduje čas.

Mgr. Ing. Rafał Wiczling, projektant pobočky LLENTAB Poľsko, dodáva: „My disponujeme celým radom nástrojov na optimalizáciu projektu od koncepčnej fázy, cez model budovy predložený investorovi až po riešenie technických detailov. Pracujeme aj s technológiou BIM, pričom používame Autodesk Revit. Spoločnosť LLENTAB už v súčasnosti poskytuje 3D modely, ktoré pomáhajú vo všetkých fázach prác. Zatiaľ nie všetci dizajnéri/architekti dokážu naplno využiť možnosti tejto technológie, ale nepochybujeme o tom, že je to budúcnosť.“

MGR INŻ. RAFAŁ WICZLING PROJEKTANT, LLENTAB

Strecha haly v Krosne bola pokrytá fóliou. Aké výhody ponúka toto riešenie?

Ešte pred niekoľkými rokmi bola PVC fólia novinkou, dnes sa však stala jedným z popredných strešných materiálov. Investori už nemajú záujem o tradičnú strešnú krytinu z dôvodu jej náročnej údržby. Sendvičový panel je vhodný pre malé budovy, ale jeho maximálna dĺžka je 14 metrov. Ak sú rozmery svahu väčšie, je potrebné počítať s dodatočným spájaním v smere svahu a odtokom vody. Strecha pracuje vo veľkom teplotnom rozsahu, dokonca aj veľmi dobré tmely môžu po čase v týchto náročných podmienkach zlyhať, dochádza k netesnostiam. V praxi tvorí membrána so správne zvarenými spojmi jeden povrch, riziko úniku počas niekoľkých rokov je prakticky nulové.

Existuje v tomto odvetví aj priestor pre estetiku?

Investori čoraz viac venujú pozornosť aj tomuto aspektu. Už nechcú sivú „škatuľu“ a cena, hoci je stále veľmi dôležitá, už nie je jediným kritériom. Dostupné farby sendvičových panelov sú takmer neobmedzené, veľa sa dá dosiahnuť výberom detailov – grafitové oplechovanie, odkvapy v rovnakom odtieni, teda zmeny, ktoré takmer neovplyvnia cenu a stavba vyzerá inak. Aj čisto funkčné budovy môžu mať individuálne prvky. Hoci sa vzhľadu hál nevenuje taká pozornosť ako kancelárskym budovám, aj ony ovplyvňujú imidž spoločnosti a zvyšujú jej rozoznateľnosť.

Mohli ste pri projektovaní haly v Krosne počítať s podporou spoločnosti LLENTAB?

Koncept budovy sme poslali spoločnosti LLENTAB, aby optimalizovala konštrukciu, vybrala optimálny priehradový väzník, rozstupy osí. Týmto spôsobom sa získa pre investora najvýhodnejší variant. Zostáva ju skontrolovať z funkčno-úžitkového hľadiska, overiť únosnosť železobetónových stĺpov, vybrať vhodné základy. Všetky tieto etapy sú priebežne dohodnuté a nedošlo k žiadnym konfliktom – takže môžeme hovoriť o bezproblémovej spolupráci.

Ako projektant spolupracujete so spoločnosťou LLENTAB sp. z o. o. už roky. Aké sú výhody takejto dlhodobej spolupráce?

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Gdansku, takže väčšinou pracujeme na diaľku. Mám však veľmi dobrú spoluprácu s regionálnym obchodným zástupcom spoločnosti. Môžem sa spoľahnúť, že príde na stretnutie so zainteresovaným investorom, predloží ponuku a koncept a v ďalšej fáze mu odborníci spoločnosti pomôžu vybrať najlepšie riešenia. Samozrejme, že termíny môžu byť problémom – v segmente skladov je boom, ale spolupracujeme už dlho a navzájom si dôverujeme.