Dobrá stavebná legislatíva ovplyvňuje nielen kvalitu a bezpečnosť stavieb, ale má zásadný vplyv na zdravie stavebného sektora a hospodárstva ako celku. Na komplikovanosť povoľovacieho procesu pritom nedoplácajú len investori, ale úplne všetci. Dôsledky sú viditeľné — viazne budovanie potrebnej infraštruktúry, chýbajú nové priestory a byty, rastie ich cena a úmerne k tomu aj nájomné. Nezanedbateľný je taktiež vplyv stavebníctva na hospodárenie štátu a na zamestnanosť. Podľa nedávnej štúdie predstavuje stavebníctvo v ekonomikách OECD v priemere 6,5 % HDP. Stavebníctvo je súčasne najväčším priemyselným zamestnávateľom v Európe, na zamestnanosti sa podieľa cca 7 %.

„Pokiaľ spravíme všetko správne a dodržiavame pokyny, miestne orgány nám veľmi pomáhajú a celý proces je pomerne hladký. Nedá sa pri tom povedať, že by úrady vyžadovali zásadne iné dokumenty ako v iných krajinách —aj v Nórsku  je potrebné dodať mnoho štandardných dokumentov. Z tých hlavných je možné spomenúť mapové podklady, umiestnenie objektov, výkresy, popis objektu, jeho využitie, zaistenie parkovania atď. Vyžadovaný je aj súhlas od majiteľa susedných pozemkov, návrhy riešenia vstupov, vody, odpadu, požiarnej regulácie, bezpečnosti a ďalšie oblasti. Plus ďalšie doklady podľa typu a použitia budovy.“

Thomas Re Johnsen, riaditeľ pobočky LLENTAB Nórsko

„Podľa zákona o vydávaní stavebných povolení máte právo na vydání povolení do 10 týdnů po odeslání úplné žádosti. Ve většině případů dostanete odpověď mnohem rychleji. Ale samozřejmě existují výjimky a v některých obcích se musí čekat i déle.“

Kenneth Finnäs, obchodný riaditeľ pobočky LLENTAB Švédsko

„Náklady na stavební povolení se podle našich zkušeností pohybují i nad 10 % celkových stavebních nákladů. Tyto částky mohou zahrnovat např. i oficiální poplatky a příspěvky na rozvoj místní infrastruktury.“

Konstantin Ivanov, riaditeľ pobočky LLENTAB Ukrajina

„Celý proces komplikují i opakované 30denní lhůty — dotčený orgán nám dá k projektu vyjádření s připomínkami, my je zapracujeme a opět běží lhůta 30 dnů na odpověď — a pak dalších a dalších 30 dnů…““

Piotr Śniadek, obchodný riaditeľ pobočky LLENTAB Poľsko

Svetová banka pravidelne vytvára rebríček Doing Business, ktorý hodnotí krajinu podľa rôznych podmienok pre miestnych podnikateľov. Patrí sem nielen povoľovanie stavieb, ale tiež založenie firmy, prístup k elektrine, zápis majetku, náročnosť získania úveru, ochrana menšinových akcionárov, daňová záťaž, cezhraničné obchodovanie, právna vymáhateľnosť a riešenie úpadkov. Spoločnosť LLENTAB pôsobí v siedmich európskych krajinách a rozdiely vo vybavovaní stavebného povolenia dobre dokumentujú aj hodnoty, ktoré majú jednotlivé štáty v skóre Doing Business 2019.

V Česku je vybavovanie stavebného povolenia často komplikované

A to potvrdil i posledný rebríček Doing Business 2019. Najjednoduchšie je podľa tohto medzinárodného porovnania možné zadovážiť stavebné povolenie v Hongkongu, ale jednoduché je to aj v Litve, Estónsku či Nemecku a Poľsku. Česko je ďaleko za týmito krajinami, aj za niekoľkými africkými štátmi a svojím 156. miestom (zo 190 ekonomík) patrí medzi 40 najhorších krajín na svete. Na získanie povolenia k stavbe obyčajného skladu si musí český podnikateľ vyhradiť priemerne 246 dní, pričom priemer vyspelých štátov združených v OECD je 153 dní.

Slovensko je na tom podobne ako Česká republika

Obaja susedovci majú v oblasti stavebného konania mnoho spoločného. Slovensko síce potrebuje menej stavebných úkonov, ale na stavebné povolenia sa tu podľa Svetovej banky čaká približne 10 mesiacov, čo je zo všetkých siedmich krajín LLENTAB Group suverénne najviac. Podobný je i negatívny trend v obidvoch krajinách — zatiaľ čo ešte v roku 2016 bolo Slovensko v rebríčku na 103. mieste (Česko na 130.), za tri roky sa situácia ešte zhoršila.

Z krajín, kde LLENTAB pôsobí, je na tom najlepšie Nórsko

Podľa skúseností z pobočky LLENTAB Nórsko trvá vybavenie stavebného povolenia pre menšiu halu približne 5–6 týždňov, pre strednú a väčšiu 12–15 týždňov. Celý proces prebieha podobne ako u nás. Povolenie stavby rieši miestne príslušný úrad, pričom väčšinu práce realizuje pre investora externá spoločnosť/ súkromná osoba, ktorá je zodpovedná za stavebné povolenie. Projektanti firmy LLENTAB pre nich pripravujú potrebné podklady a priemerne na tom strávia 30–40 hodín. Oprávnenosť vysokého hodnotenia v rebríčku Svetovej banky potvrdzujú aj slová Thomasa Re Johnsena.

Absolútne rozdiely medzi Nórskom, Nemeckom a Švédskom nie sú také veľké, ale detailný pohľad prináša zaujímavé zistenia. Vo Švédsku je napríklad potreba najmenších počtov procedúr (oficiálnych komunikácií s treťou stranou, napríklad so štátnym úradom, ktoré musí investor podstúpiť), ale na druhej strane náklady na vybavenie stavebného povolenia sú až 2 % z rozpočtu stavby. Aj v pomere nákladov a počte procedúr je za siedmimi krajinami, kde pôsobí LLENTAB, premiantom Nórsko. Smutné prvenstvo v počte potrebných úkonov patrí Českej republike, jej odstup od predposledného Slovenska (medzi siedmimi krajinami, v ktorých pôsobí LLENTAB) je priepastný. Len pre dokreslenie veľmi aktuálnej situácie — Česku s 21 úkonmi patrí v rebríčku 190 krajín 13. priečka od konca… A to sú len oficiálne čísla, realita s niekoľkými desiatkami dotknutých orgánov je často ešte horšia. Napríklad u prezentovaných hál firmy Bohemiatex v Litomyšli napočítali projektanti približne 31 stanovísk, rozhodnutí a vyjadrení dotknutých orgánov.

Vo Švédsku kladú úrady dôraz na požiarnu bezpečnosť a ochranu životného prostredia

Vo Švédsku si na zložitosť vybavovania stavebného povolenia nesťažujú. Je relatívne jednoduché získať všetky potrebné povolenia a splniť všetko, čo je spojené s výstavbou. Pokiaľ je budova v súlade s územným plánom, nemali by byť žiadne veľké prekážky. Stavebné povolenie vydáva miestny stavebný úrad a pre niektoré typy budov je vyžadované vyjadrenie k ochrane životného prostredia a požiarnej bezpečnosti. Prekážkou nie sú ani stavebné úrady, naopak — tie sú tu preto, aby investorovi pomáhali.

Priemerná dĺžka vybavenia stavebného povolenia na Ukrajine je 3 –5 mesiacov

Hoci je Ukrajina v rebríčku Svetovej banky ďaleko pred Českou republikou, je tu proces vydania stavebného povolenia silne závislý na vzťahu miestnych úradov k investorovi. Nelíši sa ani samotný proces — je potrebné predložiť stavebný projekt, statické výpočty, zabezpečenie požiarnej bezpečnosti atď. Výkresy musia byť podpísané autorizovanými projektantami. Dĺžka prípravy projektovej dokumentácie je závislá na type haly a zložitosti projektu a môže trvať jeden a viac mesiacov. V priebehu výstavby je povinný technický dozor zo strany investora. Svetová banka vo svojom rebríčku uvádza, že na Ukrajine sa  podiel nákladov na stavebné povolenie pohybuje okolo 6 %, ale podľa Konstantina Ivanova je to výrazne viac. Miestne orgány a úrady nie sú na Ukrajine, na rozdiel od Nórska, Nemecka či Švédska, pomocníkom investora, ale skôr prekážkou. Pokiaľ je však miestna správa k investorovi lojálna, formality trvajú iba niekoľko týždňov.

V Poľsku majú silný vplyv na výstavbu majitelia susedných pozemkov

S týmto názorom bude určite súhlasiť aj rada projektantov. Dĺžku vybavovania stavebného povolenia ovplyvňuje umiestnenie haly a súlad s územným plánom obce. Zásadné rozdiely nie sú ani v štruktúre dotknutých orgánov — aj  v Poľsku musí investor získať stanoviská, rozhodnutia a vyjadrenia stavebného úradu, hasičov, oddelenia ochrany prírody, dopravy, verejného zdravia či dodávateľov elektrickej energie, vody a plynu. Počet úkonov je síce o niečo nižší ako v Čechách alebo na Slovensku, ale celý proces trvá v priemere až 6–12 mesiacov. Dotknuté orgány sú voči investorovi neutrálne, ale aj tu sa občas vyskytne zložitá situácia, ktorá celý proces komplikuje. Veľkým problémom sú často nesúhlasné stanoviská majiteľov susedných pozemkov.