V projektoch spoločnosti MATRIX sa využívajú nielen kompletné konštrukčné riešenia LLENTAB, ale aj hybridné konštrukcie, ktoré kombinujú oceľové konštrukcie s inými systémami – napríklad valcovaná oceľ s oceľovými konštrukciami LLENTAB a pod. Ing. František Velínský, konateľ spoločnosti AG ATELIER s. r. o., využil optimalizované hybridné konštrukčné riešenie pri návrhu piliarskej haly pre spoločnosť MATRIX. Zaujímalo nás, ako vznikla spolupráca medzi jeho ateliérom, investorom a spoločnosťou LLENTAB a ako ju dnes po rokoch skúseností hodnotí.

Aká je história spolupráce medzi vašou kanceláriou a spoločnosťou MATRIX a. s.? Ste „dvorným dodávateľom“ spoločnosti a jej divízií, alebo pracujete len na vybraných projektoch?

Ing. František Velínský: História spolupráce je dlhá, ak ma pamäť neklame, pre MATRIX sme začali pracovať niekedy na začiatku tohto tisícročia. Prvým projektom bola rekonštrukcia starého statku v Třebešove, ktorý sa stal súčasným sídlom spoločnosti. V tom čase to bola neporovnateľne menšia spoločnosť, ako ju verejnosť pozná teraz. Časom sa MATRIX rozrástol a my sme mali možnosť byť pri tom. Nebola to exkluzívna spolupráca, ale určite bola dlhodobá a pravidelná. Dovolím si tvrdiť, že sme sa podieľali na väčšine projektov, ktoré MATRIX realizoval v Třebešove.

Do akej miery využívate podporu projektového oddelenia LLENTAB pri príprave projektov a ako hodnotíte spoluprácu na tejto úrovni?

Ing. František Velínský: V maximálnej možnej miere, čoho dôkazom je aj projekt píly. Samotný servis projekčného oddelenia spoločnosti LLENTAB je neodmysliteľnou výhodou týchto oceľových konštrukcií a je prakticky nenahraditeľný.

V čom vidíte výhody systému oceľových hál LLENTAB?

Ing. František Velínský: Keď sa rozprávam s investormi a príde reč na oceľové konštrukcie LLENTAB, hovorím, že sú rýchle, ľahké a s prvotriednym servisom. Z vlastnej skúsenosti viem, že označenie týchto konštrukcií ako ľahkých môže u neskúseného investora alebo stavebnej firmy vyvolať dojem, že nie sú vhodné pre staticky náročné stavby, ale opak je pravdou. Návrh a vypracovanie projektu je naozaj rýchle a je postarané aj o dodávku materiálu a montáž. To všetko sú výhody, ktoré oceníte pri príprave a počas projektu. Vďaka tomu, že tento systém už poznám a viem, čo dokáže, pri príprave projektu automaticky premýšľam, ako ho v danom prípade použiť.

Jedným z projektov pre MATRIX, ktorý realizovala vaša projekčná kancelária a LLENTAB, bol už spomínaný projekt píly v Třebešove, ktorý bol dokončený v roku 2017. Ako hodnotíte použitie konštrukcií LLENTAB v tomto projekte?

Ing. František Velínský: Vďaka návrhu projektantov LLENTAB sme pri návrhu žeriavovej dráhy v píle použili kombináciu valcovaných oceľových profilov a oceľovej konštrukcie LLENTAB. Samozrejme, celá veľká hala mohla byť postavená z konštrukčného systému LLENTAB, ale ich projektanti a statici navrhli hybridné konštrukčné riešenie na základe nášho návrhu, ktoré bolo pre investora efektívnejšie aj z hľadiska času a nákladov na výstavbu. Po zhodnotení všetkých špecifík týkajúcich sa potrebnej žeriavovej dráhy, výšky haly atď. sme toto riešenie tiež vyhodnotili ako optimálne.

Keďže projekt píly pozostáva z novej haly, v ktorej sa nachádza výroba, a zastrešenia pôvodnej stodoly, ďalšou výzvou bolo, ako efektívne napojiť nové zastrešenie na existujúce obvodové múry. V tomto prípade som ocenil flexibilitu systému LLENTAB, pretože si dokázal poradiť so starou budovou s pôvodnými kamennými múrmi a plne ju integrovať do novopostavenej haly. Neriešila sa tu len strecha, ale celé spevnenie a statika. Na tomto objekte sa opäť ukázal význam servisu spoločnosti LLENTAB.

Ing. František Velínský

Ing. František Velínský

Spoločnosť AG ATELIER s. r. o. bola zapísaná do obchodného registra v roku 2004 a jej konateľom je Ing. František Velínský. Vzhľadom na profesijné zloženie kancelárie spoločnosť garantuje vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie od územnej štúdie až po prípravu všetkých stupňov projektu vrátane autorského dozoru na stavbe. Služby ateliéru využívajú investori z celej Českej republiky a medzi realizovanými projektmi ateliéru sú stavby pre súkromnú sféru a štátnu správu. Spoločnosť AG ATELIER projektuje širokú škálu stavieb, od rodinných domov, bytových domov a celých bytových komplexov, penziónov a hotelov, pôšt, škôl, telocviční, zdravotníckych zariadení, domovov dôchodcov a iných zariadení občianskej vybavenosti až po stavby pre priemysel, poľnohospodárstvo, obchod, služby a ďalšie segmenty.

Budova píly pozostáva z haly, ktorá sa nachádza na bývalej manipulačnej ploche a čiastočne na mieste pôvodnej píly, ktorej časť bola počas výstavby odstránená. Pôvodný pilier, ktorý zostal, sa po dokončení stavebných prác stal súčasťou nového piliera. V roku 2017 však boli v Třebešove postavené dve budovy – väčšia oceľová hala s pôdorysom 32 × 58 m, ktorá kombinuje stĺpy z valcovanej ocele a oceľovú konštrukciu LLENTAB S7HR pre väzníky a menšia hala s rozmermi 20 × 55 m (tiež konštrukcia S7HR). Vo väčšej hale sa nachádza aj dvojpodlažná vstavba s rozmermi 11 × 24 metrov, ktorá poskytuje priestor pre administratívne priestory, sklady, brusiareň, trafostanicu a rozvodňu. Vstavba je spojená s väčšou halou štítovou a pozdĺžnou stenou a menšia hala je potom spojená s touto halou. Obe haly majú sedlovú strechu so sklonom 7°, vstavba má plochú strechu. Vonkajšie opláštenie veľkej haly a vstavby pozostáva z pozinkovaného vodorovne uloženého sendvičového stenového panela s tepelnou izoláciou (hrúbka 120 mm), zatiaľ čo v prípade menšej haly sú použité strešné sendvičové panely a zvisle uložené stenové panely LLENTAB. Všetky prvky oceľovej konštrukcie sú vyrobené z pozinkovanej ocele. Hlavným dôvodom použitia optimalizovanej hybridnej konštrukcie (stĺpy z valcovanej ocele a väzníky LENTAB) bola potreba prispôsobiť sa špecifickej žeriavovej dráhe. V tejto súvislosti toto riešenie optimalizovalo náklady a čas výstavby.

Ing. Tomáš Čihák, projektant LLENTAB