Svetovo uznávaný americký štatistik William Edwards Deming, ktorý sa preslávil svojou prácou v oblasti štatistického riadenia kvality, považoval kvalitu za významný faktor úspechu: „Zlepšite kvalitu a automaticky zvyšujete produktivitu. Budete na trhu úspešní nižšou cenou a vyššou kvalitou. Budete obchodne úspešní a vytvoríte pracovné príležitosti.“. Manažment spoločnosti LLENTAB Slovakia spol. s r.o., lídra na slovenskom trhu oceľových hál, je o význame kvality presvedčený tiež. Kontrola kvality je preto organizovaná a riadená komplexne a systémovo.

Podobne ako na českom trhu sa bude od roku 2018 rovnako komplexne riešiť aj kontrola kvality na Slovensku. Vďaka článku, pripraveného s pani Blankou Sedlákovou, ktorá zodpovedá za kontrolu kvality v českej spoločnosti LLENTAB, spol. s r.o., sa tak detailne dozviete, ako bude odteraz kontrolovaná kvalita hál LLENTAB aj v Slovenskej republike.

„Náš systém kontroly kvality má niekoľko častí a podsystémov.“, hovorí Blanka Sedláková a dodáva: „Jedna z nich je operačný systém orientovaný na procesy „LLENTAB Inside“, ktorý v zásade spĺňa požiadavky normy ISO 9001. Kontrolujeme zavádzanie a efektívnosť našich procesov, rovnako ako ich vplyv na požadovaný výsledok. Tento systém obsahuje procesné mapy, smernice, pokyny, vzorové dokumenty. Uplatňovaním a dodržiavaním tohto operačného systému chceme byť dostupní, flexibilní a schopní vždy reagovať na požiadavky zákazníkov.“ Pred prijatím objednávky sa preto vedenie spoločnosti vždy uisťuje, že má prístup k zdrojom potrebným na úspešné plnenie zákazky a plnenie svojich záväzkov. Dodávku realizuje vždy podľa predložených ponúk, dodávka v súlade so zákonmi a rámcovými dohodami je samozrejmosťou. Navyše pracuje iba s produktmi a službami od starostlivo vyberaných dodávateľov.

Ďalšia časť riadenia kontroly kvality je projektová a výrobná činnosť, ktorá je certifikovaná podľa STN EN 1090-1. To znamená, že spoločnosť LLENTAB Slovakia je oprávnená označovať svoje oceľové stavby / výrobky značkou CE. Je to tak vďaka skutočnosti, že výroba švédskej materskej spoločnosti LLENTAB AB prešla certifikáciami podľa uvedených európskych noriem (EN 1090-1, povinné značenie stavebných kovových konštrukcií). Certifikáciu realizovala a kontrolovala švédska notifikovaná spoločnosť AAA Certification AB a pretože značka CE platí vo všetkých členských štátoch EÚ, má slovenský zákazník istotu, že oceľové rámy a výrobky LLENTAB sú technicky spoľahlivé a bezpečné. Pri samotnej výstavbe hál LLENTAB je navyše pravidelne kontrolovaná kvalita montáže a dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) priamo v teréne. Túto oblasť zabezpečuje LLENTAB formou spolupráce s firmou CIVOP s.r.o., jej služby sú „šité na mieru“ presne podľa požiadaviek a potrieb spoločnosti LLENTAB.

Projektová a výrobná činnosť je certifikovaná podľa STN EN 1090-1

Na pracoviskách LLENTAB sa hlavne kontroluje:

  • utiahnutie skrutkových spojov tak, aby bola dodržaná norma STN EN 1090-2 + ​​A1 a tolerancia stanovená vnútornými inštrukciami. K meraniu požadovaného momentu utiahnutého skrutkového spoja je použitý digitálny momentový kľúč, pravidelne kalibrovaný,
  • zvislosť a priamosť stĺpov – používa sa digitálna vodováha,
  • vedenie montážneho denníku a dokumentov kvality, stanovených vnútorným operačným systémom „LLENTAB Inside“,
  • dodržovanie bezpečnosti práce – napr. dychová skúška na prítomnosť alkoholu v krvi, stav bezpečnostného a požiarneho značenia, revízia náradia a používanej techniky vrátane pravidelných kontrol a zápisov.

Celý tento proces začína zadaním konkrétnej stavby na kontrolu a vlastnou kontrolou. Výstup z kontroly je postúpený na prepracovanie a spracovanie. Tieto výstupy z kontrol (praktické situácie vzniknuté na stavbách) sú jedným zo zdrojov tém pre diskusiu na školeniach. „Aby sme mohli požadovať konkrétnu úroveň kvality, organizujeme odbornú prípravu a pravidelne organizujeme stretnutia s našimi spolupracujúcimi dodávateľmi. Súčasne s tým požadujeme od dodávateľov potvrdenie o zákonných školeniach vrátane zdravotnej a odbornej spôsobilosti.“, uvádza Blanka Sedláková.  Obsahom týchto akcií sú:

  • predpísané technologické a pracovné postupy LLENTAB
  • novinky v systéme LLENTAB
  • riešenie konkrétnych situácií stavby za účasti projektantov a technikov LLENTAB
  • zhromažďovanie návrhov a nápadov na zlepšenie, plynúce priamo z výstavby hál,
  • BOZP a PO.
Projektová a výrobná činnosť je certifikovaná podľa STN EN 1090-1

V spolupráci s firmou CIVOP sme od začiatku roku 2018 zaviedli tento systém kontroly aj v slovenskej dcérskej spoločnosti LLENTAB Slovakia spol. s r.o. Na slovenskom trhu bude kontroly zabezpečovať spoločnosť CIVOP Slovakia s.r.o.

Blanka Sedláková , LLENTAB, spol. s r.o.

Dôležitým prvkom kontroly kvality je podľa Blanky Sedlákovej i systém evidencie nezhôd. „Tento systém rozširujeme a zlepšujeme tak, aby sme minimalizovali výskyt nezhôd a predchádzali ich vzniku. Evidenciu nezhôd robíme prostredníctvom databázového systému, ktorý umožňuje efektívne vyhodnocovať, ktoré typy nezhôd sa často opakujú alebo sú kritické. Súčasťou evidencie je uzavretie nezhody s konkrétnym riešením, ktoré má rovnakú kvalitu ako pôvodné riešenie. Týmto systémom sledujeme niekoľko cieľov súčasne – chceme splniť špecifikované požiadavky a stanovené normy, maximálne rešpektovať potreby zákazníkov a súčasne zabezpečiť prosperitu našej spoločnosti.“ Úsilím o dosiahnutie požadovanej úrovne kvality a dodržiavaním bezpečnosti práce chce spoločnosť LLENTAB dosiahnuť spokojnosť svojich zákazníkov/investorov a dlhodobých pozitívnych vzťahov s nimi. Práve vďaka uvedenému systému evidencie nezhôd môže LLENTAB klientovi vždy doložiť, akým spôsobom bola prípadná nezhoda vyriešená. Súčasťou systému riadenia kvality oceľových hál LLENTAB sú aj štandardy nezávislých uznávaných autorít na lokálnom trhu. V Českej republike sú autorizované skúšobné ústavy: Technický a skúšobný ústav stavební Praha, s.p. – TaZÚS Praha a PAVUS, a.s .. Tie realizujú skúšky výrobkov alebo ich častí a stanovujú normy pre neskoršiu kontrolu kvality.

Systém kontroly kvality LLENTAB slúži spoločnosti aj jej zákazníkom

Systém riadenia kvality spoločnosti LLENTAB čerpá a vychádza z vyspelého systému materskej spoločnosti LLENTAB AB vo Švédsku. „V materskej spoločnosti a jej dcérskych spoločnostiach je systém kontroly kvality podobný, vždy je prispôsobený miestnym vykonávacím predpisom a zvyklostiam. My sme na základe skúseností napríklad aplikovali proces kontroly vlastnej práce. Tzn. že používame kontrolné dokumenty, vychádzajúce z operačného systému orientovaného na procesy „LLENTAB Inside“, pomocou ktorých si montéri sami kontrolujú svoju prácu. Začína to kontrolou kompletnosti dodávky materiálu, pokračuje kontrolou spojov, toleranciou zvislosti stĺpov a ďalšími parametrami, končí záverečným podpisom, ktorý potvrdzuje, že všetko zodpovedá norme a požadovanej kvalite. Tieto kontrolné dokumenty sú posudzované, prípadne riešené a potom archivované súčasne s montážnym denníkom.“

Blanka Slezáková, LLENTAB, spol. s r.o.